Chăm sóc bệnh nhân trầm cảm nhằm kiểm soát rối loạn hành vi và rối loạn ám ảnh

, , , , , ,

Chăm sóc bệnh nhân trầm cảm rất quan trọng vì việc điều trị phải kéo dài ít nhất 6-9 tháng. Người trong gia đình cần theo dõi chặt chẽ để phát hiện các hành vi

Read more